เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS GARMIN รุ่น 32x Thai (สเปคราชการ) รับประกันศูนย์

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 18,000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS
ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex 32x, Thai

1. เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
2. มีจำนวนช่องรับสัญญาณแบบ Parallel จำนวนไมน่้อยกว่า 12  ช่อง
3. มีความคลาดเคลื่อนของการหาตำแหน่งไม่มากกว่า 10 เมตร RMS
4. มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมน่้อยกว่า 1.4 x 1.7 นิ้ว (240 x 320 pixels) แบบ  65-K color TFT และมีไฟส่องสว่างหน้าจอ
5. สามารถแสดงตำแหน่งพิกัดทั้งระบบพิกัด UTM และ  Latitude/Longitude
6. สามารถแสดงค่าพิกัดบนแผนที่ได้หลายพื้นที่เช่น  WGS84, WGS72 ที่ใช้กับประเทศไทยได้
7. สามารถบันทึกข้อมลูตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุดและสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
8. บันืึกข้อมลูค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 10,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บได้สงูสดุถึง 200 Saved Tracks
9. สามารถนำทาง (Navigation) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยแสดงเป็นระยะทางและทิศทาง
10.สามารถพล็อตตจุดพิกัดและเส้นทางได้  โดยสามารถ Pan, Scan และ Zoom จอพล็อตเตอร์ได้
11.เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถูกน้ำได้ ( IPX7 )
12.ใช้ไฟจากถ่านแบตเตอรี่ขนาด AA ไม่เกิน 2 ก้อน และทำงานต่อเนื่องได้ 25 ชั่วโมงต่อ แบตเตอรี่ 1 ชุด 
13.มีพอร์ตสําหรับต่อเข้าคอมพิวเตอรไ์ด้และสามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth smart ได้
14.สามารถคำนวณพื้นที่ได้  Area calculation
15.มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์แบบ 3 แกน ภายในตัวเครื่อง
16.มีเครื่องวัดความกดบรรยากาศภายในตัวเครื่องซึ่งสามารถแสดงความสูงจากระดับน้ำ ทะเลปานกลางได้
17.มีหนว่ยความจําภายใน  8 GB.
18.สามารถรองรับหน่วยยความจำภายนอก Micro SD Card ได้
19. แผนที่พื้นฐาน และ สามารถเพิ่มแผนที่ได้ 

 อุปกรณ์ประกอบด้วย

1. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์     1 เส้น
2. คู่มือการใช้งาน                       1 เล่ม

 


Hydraulic Power Unit