เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น OREGON 650 THAI

รหัสสินค้า : ยกเลิกผลิต

ยกเลิกผลิต

รายละเอียดสินค้า

GARMIN รุ่น Oregon® 650 Thai

 1. เป็นเครื่องมือหาต าแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
 2. มีจ านวนช่องรับสัญญาณ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง แบบ High sensitivity GPS receiver by SiRF
 3. มีความคลาดเคลื่อนของการหาต าแหน่งไม่มากกว่า 10เมตร RMS
 4. จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว (3.8 x 6.3ซม.) , แบบ TFT Touchscreen มีไฟส่องสว่างหน้าจอ
 5. กล้องถ่ายรูปดิจิตัลความละเอียด 8.0เมกกะพิกเซล ออโต้โฟกัส พร้อมบันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดสถานที่ (Geotagged Pictures) ด้วย High-sensitivity GPS
 6. แสดงต าแหน่งพิกัดทั้งระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude
 7. แสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทยได้
 8. บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 4,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
 9. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 10,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บได้สูงสุดถึง 200Saved Tracks
 10. สร้างเส้นทางกลับอัตโนมัติได้ (Trackback)
 11. เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน้ าระดับ IPX-7
 12. มีสายอากาศในตัวเครื่อง
 13. สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (NiMH, Lithium) ขนาด AA จ านวน 2ก้อน
 14. สามารถใช้ได้ดีในอุณหภูมิของประเทศไทย
 15. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ โดยสามารถแสดง ต าแหน่ง อ าเภอ / กิ่งอ าเภอ / ต าบล , ถนนทางหลวง แผ่นดิน 1-4 หลัก , ถนน รพช. ,ถนนโยธาธิการและถนนในเขตเทศบาล , เส้นทางรถไฟสายหลัก , สถานี รถไฟ , สถานที่หน่วยงานราชการและสถานที่ส าคัญต่างๆมากกว่า 500,000จุดทั่วประเทศ เป็นต้น
 16. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
 17. มีหน่วยความจ าภายใน 3.5 GB รองรับ microSD Card.
 18. มีพอร์ตต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้
 19. เมนูการใช้งาน เลือกได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 20. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย 1. ห่วงคล้อง 1 อัน 2. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ 1 เส้น 3. แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด AA พร้อมเครื่องชาร์จไฟ 1 ชุด 4. คู่มือการใช้เครื่อง 1 เล่ม
 21. ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Hydraulic Press Machine